Loader

Actualitat

LLISTAT D’IMPRESCINDIBLES PER A UNA ACADÈMIA D’IDIOMES O DE REFORÇ

Autor : Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya Data : 8 de novembre de 2022 Formació, Notícies, Marketing
LLISTAT D’IMPRESCINDIBLES PER A UNA ACADÈMIA D’IDIOMES O DE REFORÇ

1.    UN ESTUDI DE MERCAT
No és un requisit obligatori però ens pot ajudar a prendre certes decisions empresarials i a valorar la viabilitat del negoci.

2.    FORMA JURÍDICA
Decidir quina forma jurídica volem adoptar, com a empresa o com a professional. En aquest aspecte, ens pot assessorar la nostra gestoria.


El Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya (GEIC) té un acord de col·laboració amb Roset Consultors per tal que tots els associats/des del GEIC puguin gaudir d'un preu molt avantatjós en contractar els seus serveis de gestoria i assessoria per a acadèmies d’idiomes i de reforç.

3.    ELECCIÓ DEL LOCAL
A l’hora de triar un local per a portar a terme la nostra activitat, és important informar-nos i conèixer bé la normativa vigent del nostre ajuntament pel que fa a certs aspectes, tals com:

 • Si cal fer obres, ja que necessitarem un projecte tècnic depenent dels metres del local. Un equip tècnic ens pot assessorar sobre on s’han de col·locar els extintors, els llums d’emergència, els cartells reflectants de sortida o els indicadors de recorregut d’emergència, entre molts d’altres.
 • Com obtenir una llicència d’obres, en el cas que se’n facin.
 • L’accés per a persones de mobilitat reduïda. En base a aquesta normativa, haurem d’adaptar l’accés al local.
 • Com obtenir una llicència d’obertura.

Per a tots aquests aspectes mencionats, ens caldrà demanar informació al nostre ajuntament. Molts ajuntaments compten amb departaments o oficines de gestió econòmica on ens podem assessorar gratuïtament.
Normalment, pel que fa a documentació, al local haurem de tenir la llicència d’obertura (o declaració responsable) i el CIE (Certificat d’Instal·lació Elèctrica).
 
4.    IMATGE CORPORATIVA

 • Nom de l’acadèmia
 • Logotip comercial
 • Font (tipologia de lletra) i colors corporatius

5.    MOBILIARI
Depenent del tipus d’acadèmia i de la metodologia que vulguem emprar, ens caldrà:

 • Taules o escriptoris
 • Cadires
 • Prestatgeries
 • Pissarres
 • Taquilles
 • Mobiliari de recepció

6.    EQUIP
Igual que amb el mobiliari, depenent del tipus d’acadèmia i de la metodologia que vulguem emprar, ens caldrà:

 • Ordinadors
 • Equip de so
 • Reproductors de CD o MP3
 • Pantalles de projecció
 • Projectors

7.    PROGRAMA DE GESTIÓ
Tenim a l’abast certes eines gratuïtes per a poder tenir un control dels alumnes, fer un seguiment del seu rendiment, i portar al dia els pagaments, entre d’altres. Quan el volum d’alumnes i de feina augmenta, es fa més difícil gestionar tot amb algunes de les eines gratuïtes. En aquest moment, cal valorar adquirir un programa de gestió que ens automatitzi moltes d’aquestes accions:

 • Cobrar rebuts als alumnes
 • Enviar factures a proveïdors o alumnes
 • Redactar i enviar informes a les famílies
 • Redactar i enviar correus informatius a grups o nivells concrets d’alumnes
 • Portar un control diari de les jornades dels treballadors

El Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya (GEIC) té un acord de col·laboració amb dues empreses proveïdores per tal que tots els socis del GEIC puguin gaudir d'un preu molt avantatjós en contractar els seus serveis. Informa-te’n!

8.    OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES

 • OBLIGACIONS FISCALS. Aquestes poden ser molt diverses depenent de la forma jurídica que haguem adoptat i del volum de la nostra empresa (per exemple, si tenim o no treballadors contractats). Cal informar-nos bé amb un gestor.
 • OBLIGACIONS COMPTABLES. Aquestes poden ser també diverses: compte de despeses i ingressos i llibres de comptabilitat, entre d’altres.

 
9.    BANCS
Si necessitem carregar rebuts als comptes dels alumnes, cobrar amb targeta o cobrar les factures emeses, ens caldrà:

 • Compte bancari
 • TPV (Terminal Punt de Venta), en el cas de cobrar amb targeta

Haurem de comparar les característiques dels serveis i les comissions de diversos bancs per a poder obtenir el servei al millor preu.

10.  CONVENI DELS TREBALLADORS
En el cas de tenir treballadors, haurem d’estar informats de tots els drets i deures tant del treballador com de l’empresa. El conveni que regula el nostre sector és el:
I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya.

11.  SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a totes les empreses a complir amb unes exigències legals en matèria de gestió de riscos.
La prevenció té una doble vessant, ja que, d'una banda, és un dret de tots els treballadors i, de l'altra, és una obligació de totes les parts: empresa i persones que hi treballen. Així doncs, qualsevol empresa o empresari que tingui un o més treballadors a càrrec seu està obligat a vetllar per la seva seguretat i alhora complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


El Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya (GEIC) ha arribat a un acord de col·laboració amb l'empresa Kybos Formación per tal que tots els socis del GEIC puguin gaudir d'un preu molt avantatjós quan contractin els seus serveis.

12.  PROTECCIÓ DE DADES
Totes les empreses estan obligades a seguir la normativa de protecció de dades. Per exemple, quan un alumne es matricula o es contracta un professor/a, es fa ús d’unes dades personals de les quals l’empresa és responsable i n’ha de fer un ús adequat.
Totes les empreses tenen l’obligació d’adaptar-se a:
LOPD-GDD –Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia de drets digitals.
RGPD -Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 abril de 2016.
LSSICE - Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic i Internet
 

El Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya (GEIC) té un acord de col·laboració amb l'empresa Audicon Security per tal que tots els socis del GEIC puguin gaudir d'un preu molt avantatjós quan contractin els seus serveis.

13.  PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL
La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, concretament l'article 48, contempla la necessitat d'establir, en l'àmbit de les empreses, mesures específiques per a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball.


El Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya (GEIC) té a disposició de tots els seus associats el protocol d’assetjament sexual per al sector.
 
14.  ASSEGURANCES
Assegurances que, com a acadèmies de formació no reglada, estem obligats a contractar:

 • Assegurança de protecció civil
 • Assegurança del local
 • Assegurança d’accidents per conveni (treballadors)

DEMANA'NS MÉS INFORMACIÓ! TEL. 938 582 744 info@geic.cat

SUSCRIU-TE al nostre NEWSLETTER!

All Rights Reserved © GEIC | Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya
Diseny i programació web per Projectes a Internet